Ändringar aktiebolag

Ibland kan man behöva göra ändringar i bolaget. Vi hjälper till med ändringar av företag mot Bolagsverket. Utöver detta hjälper vi även till med bildande samt avveckling av företag. Läs mer om olika typer av ändringar.

Vi kan hjälpa till med ändring av:

Adress

Vi hjälper till med byte av företagets adress hos Bolagsverket. Ändringen är avgiftsfri hos Bolagsverket.

Räkenskapsår

Ett bolags räkenskapsår är vid bildningen valfritt. Ett brutet räkenskapsår kan alltid läggas om till ett kalenderår och kan även alltid koncernanpassas. Ett räkenskapsår kan bytas till ett brutet räkenskapsår, men då måste Skatteverket godkänna det.

Namn

En huvudregel är att namnet ska ha särskiljningsförmåga och får inte vara förväxlingsbart med något annat som är registrerat. Särskiljningsförmåga kan förklaras med att namnet inte bara får beskriva bolagets verksamhet. Det är ofta namngranskningen som förlänger Bolagsverkets handläggningstid.

Aktiebok och aktiebrev

Bolagets styrelse är skyldig att föra en aktiebok med register över alla aktieägares innehav. När ägandet förändras i bolaget behöver aktieboken uppdateras. Vi hjälper till med att uppdatera aktiebok och vid behov utfärda nya aktiebrev.

Aktieägaravtal

Till skillnad från en bolagsordning kan innehållet i ett aktieägaravtal hållas hemligt för tredje man. Aktieägaravtal kan vara ett bra sätt att förebygga konflikter i företag där t.ex. ägare är släkt med varandra. Vi tillhandahåller bolagsavtal för alla bolagsformer anpassade efter bolagsmännens önskemål och övrig konsultation i bolagsärenden. Ett aktieägaravtal skrivs att passa just er och era behov.

Styrelse

När en ändring i styrelsen sker måste det registreras hos bolagsverket. När t. ex. en VD lämnar eller tillträder, måste även det registreras hos Bolagsverket.

Bolagsordning

Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Motsvarande regelverk för en ekonomisk förening betecknas stadgar. Ett exemplar av bolagsordningen ska finnas hos Bolagsverket och är en offentlig handling.

Bolagsrätt

Bolagsrätt innefattar: De lagar som gäller för respektive bolagsform, det som krävs för att företaget ska anses vara bildat och vad som händer när ett bolag avslutas/upplöses. Vi har jurister för alla typer av frågor gällande bolagsrätt.

Fusion och fission

Att slå ihop två bolag, s.k. fusion, kan vara en enorm fördel genom att t. ex. dela på: Overheadkostnader, importkostnader, marknadsföringskostnader, utvecklingskostnader, samt föra ett informationsutbyte för att ärva produktions- och processförbättringar mm.

Fission eller delning av aktiebolag innebär att en del av ett aktiebolag säljs till ett annat aktiebolag; detta är vanligt när t. ex. ett kompanjonskap avslutas. Det går även att dela upp hela aktiebolaget, för att sedan sälja dess delar till olika företag.

Emissioner

Att öka aktiekapitalet genom en nyemission, dvs. öka antalet aktier i bolaget genom att tillföra mer kapital.

En apportemission liknar en nyemission, där aktierna betalas med något annat, t. ex. andra aktier; det går också att teckna aktierna med till exempel maskiner eller annan utrustning.

Funderar ni på att börsnotera företaget eller ta ett stort lån; då kan en fondemission vara en bra idé, eftersom ni då binder kapitalet hårdare i företaget.

Har företaget problem att betala sina skulder till ett annat företag; då kan en kvittningsemission vara ett sätt att lösa problemet.

I det fall ni tycker aktiernas storlek är svåra att hantera så kan det vara dags för en split, d.v.s att öka antalet aktier genom att dela dem till mindre aktier, t. ex. en ratio på 1000:1 då en aktie blir till tusen aktier; det krävs då 1000 st aktier för att äga 1% av aktiebolaget om det ursprungliga antalet aktier var 100 st(det nya antalet aktier efter en split blir då 100 000 st). En split kan göras åt båda håll, i det fallet där antalet aktier minskas kallas det för en omvänd split.

Stämmoprotokoll

Bolagsstämmans styrelse har enligt lag en skyldighet att upprätta ett bolagsstämmoprotokoll vid varje typ av bolagsstämma.

Reglerna om protokoll vid bolagsstämma återfinns i ABL 9 kap 38 §. I paragrafen anges att protokoll vid stämman skall föras genom ordförandens försorg. Ordföranden behöver inte själv föra protokollet men ansvarar för att ett protokoll blir fört. Paragrafen anger vidare att ort och datum skall anges. Har flera stämmor hållits samma dag bör även klockslag anges i protokollet.

Senast två veckor efter bolagsstämman skall protokollet hållas tillgängligt hos bolaget för aktieägarna. En kopia av protokollet skall sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Rådgivning

Vi hjälper till att anpassa bolaget efter dina behov; hur ni kan tänka kring ägande, namn, styrelsesammansättning, mm.